Marknadsantaganden 2017

Senaste marknadsbedömning

15 augusti 2017 (uppdaterad)

Nordic Waterproofing (STO: NWG.ST) bedömer att den allmänna marknadsutvecklingen under helåret 2017 kommer att vara i linje med 2016 inom de flesta marknaderna. Koncernen förväntar sig att kunna uppfylla sina finansiella mål om att växa mer än koncernens nuvarande marknader, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv i syfte att bredda koncernens produktportfölj. De stigande råmaterialpriserna har stabiliserats men förväntas förbli på en högre nivå än motsvarande period föregående år. Försäljningsprisökningar har genomförts med full förväntad effekt från och med mitten av tredje kvartalet. (Tidigare: Stigande råmaterialpriser förväntas fortsätta under hela året, vilket leder till en ökning av våra försäljningspriser). Med bidrag från de nyligen genomförda förvärven, bedöms koncernen kunna bibehålla den osedvanligt goda lönsamhet som uppnåddes under 2016, trots stigande råmaterialpriser. Koncernen förväntar sig därför ett rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster i nivå med helåret 2016.

Grund för antaganden

Ovanstående uttalande om utsikter för 2017 baseras på koncernens redovisningsprinciper, vilka överensstämmer med redovisnings- och värderingsreglerna i IFRS. Texten innehåller bedömningar och antaganden som är utanför koncernens kontroll och/eller påverkan. Viktiga underliggande antaganden inkluderar faktorer som ett framgångsrikt genomförande av säljinitiativ i enlighet med koncernens planer och förväntningar, en framgångsrik integrering av förvärvade bolag samt normala väderförhållanden

Tidigare marknadsbedömningar

9 maj 2017

Nordic Waterproofing (STO: NWG.ST) bedömer att den allmänna marknadsutvecklingen under helåret 2017 kommer att vara i linje med 2016 inom de flesta marknaderna. Koncernen förväntar sig att kunna uppfylla sina finansiella mål om att växa mer än koncernens nuvarande marknader, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv i syfte att bredda koncernens produktportfölj. Stigande råmaterialpriser förväntas fortsätta under hela året (tidigare: förväntas under året), vilket leder till en ökning av våra försäljningspriser. Med bidrag från de nyligen genomförda förvärven, bedöms koncernen kunna bibehålla den osedvanligt goda lönsamhet som uppnåddes under 2016, trots stigande råmaterialpriser. Koncernen förväntar sig därför ett rörelseresultat (EBIT) före jämförelse­störande poster i nivå med helåret 2016.

Grund för antaganden

Ovanstående uttalande om utsikter för 2017 baseras på koncernens redovisningsprinciper, vilka överensstämmer med redovisnings- och värderingsreglerna i IFRS. Texten innehåller bedömningar och antaganden som är utanför koncernens kontroll och/eller påverkan. Viktiga underliggande antaganden inkluderar faktorer som ett framgångsrikt genomförande av säljinitiativ i enlighet med koncernens planer och förväntningar, en framgångsrik integrering av förvärvade bolag samt normala väderförhållanden.

14 februari 2017

Nordic Waterproofing bedömer att den allmänna marknadsutvecklingen under helåret 2017 kommer att vara i linje med 2016 inom de flesta marknaderna. Koncernen förväntar sig att kunna uppfylla sitt finansiella mål om att växa mer än koncernens nuvarande marknader, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv i syfte att bredda koncernens produktportfölj. Stigande råmaterialpriser bedöms leda till stigande försäljningspriser. Med bidrag från de nyligen genomförda förvärven, bedömer koncernen att kunna bibehålla den osedvanligt goda lönsamhet som uppnåddes under 2016, trots stigande råmaterialpriser. För samma period förväntar sig koncernen därför ett rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster i nivå med helåret 2016.

Grund för antaganden

Ovanstående uttalande om utsikter för 2017 baseras på koncernens redovisningsprinciper, vilka överensstämmer med redovisnings- och värderingsreglerna i IFRS. Texten innehåller bedömningar och antaganden som är utanför koncernens kontroll och/eller påverkan. Viktiga underliggande antaganden inkluderar faktorer som ett framgångsrikt genomförande av säljinitiativ i enlighet med koncernens planer och förväntningar, en framgångsrik integrering av förvärvade bolag samt normala väderförhållanden.

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur