Kultur och värderingar

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING

Takläggningsmarknaden har historiskt varit en mansdominerad bransch oavsett personalkategori. Nordic Waterproofing har en mångfaldspolicy och arbetar mot målet att uppnå en balans avseende etnicitet, ålder och kön, med hänsyn tagen till den typ av verksamhet som bedrivs. En förbättrad mångfald och ökad inkludering skapar förutsättningar att ytterligare driva Nordic Waterproofings utveckling och resultat, såväl på teamnivå som individuellt.

Bolagen inom koncernen arbetar kontinuerligt för att locka, utveckla och behålla talangfulla kollegor oavsett kön eller andra egenskaper. Varje individ erbjuds lika möjligheter när det gäller karriärutveckling.
Verksamheten som helhet arbetar också mot en mer balanserad blandning i termer av etnicitet och kön. För att nå målet med ökad kännedom och medvetenhet om vår verksamhet samt att vara en god arbetsgivare använder sig koncernföretag av flera plattformar online och andra kanaler för att bygga relationer med nya intressenter.
Idag består de lokala ledningsgrupperna totalt av 61 individer (61), varav 17 procent (23) är kvinnor. Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB består av 4 män och 2 kvinnor. Följaktligen är andelen kvinnor i styrelsen 33 procent, vilket inte når upp till målet 40%. Valberedningen har noterat detta och att det ska beaktas i framtida rekryteringar till bolagets styrelse.

UPPFÖRANDEKODEN ÄR GRUNDEN FÖR ALLA AKTIVITETER

Nordic Waterproofing syftar till att upprätthålla en arbetsmiljö kännetecknad av ansvar och delaktighet, etik och moral, öppenhet och samarbete. Kombinerat med ett fokus på kunden och deras behov, gör dessa värderingar det möjligt för koncernen att uppfylla sina mål och strategiska prioriteringar. En viktig del av en säker arbetsmiljön är att se till att ingen är utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier. Nordic Waterproofings arbetsplatser kännetecknas av respekt för mångfald och olika kvaliteter, kunskap och färdigheter, oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, ålder eller sexuell läggning.
Koncernens uppförandekod, som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och affärsetik/antikorruption är grunden för alla aktiviteter inom koncernen och gäller för alla anställda och koncernens styrelse utan undantag. Uppförandekoden och utbildningsmaterial finns på alla nio språk som talas inom koncernen.

En whistleblowerpolicy och funktion är etablerad.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Entusiasm

Vi visar entusiasm för det vi gör, i alla lägen. När vi tarpå oss ett ansvar så ser vi till att fullfölja det med högstamöjliga kvalitet och noggrannhet. Vi är stolta över vårtegenansvar och lämnar aldrig över något förrän vi kanse på vår kund, kollega eller en nyutvecklad produkt ochsäga: ”Det kan inte göras bättre än så här”. Vi belönarpassion och entusiasm, vilket gör det möjligt förmänniskor att utvecklas inom koncernen.

Pålitlighet

Våra kunder litar på oss som partner och även på de produkteroch lösningar vi erbjuder. Vi vårdar deras tillit ochgör allt vi kan för att behålla den. Därför tar vi stort ansvarför att säkerställa att vår produktutveckling, våra tjänsteroch våra kundrelationer karaktäriseras av förstklassigpålitlighet. Vi tar också vårt ansvar som arbetsgivare.

Effektivitet

Vi är en stor organisation med ett välutvecklat, flexibelt ocheffektivt logistiksystem. Vi har också det lilla företagetskaraktärsdrag, vilket är resultatet av att vi skapat och aktivtbevarar en enkel organisation inom vilken vi arbetar. För attkunna vara nära våra kunder upprätthåller vi en starktdecentraliserad företagskultur inriktad mot effektivitet ochstrategiska mål. Vi har förtroende för våra medarbetaresegna professionella omdömen och uppmuntrar snabbtbeslutsfattande för att hjälpa våra kunder och deras oftautmanande tidsscheman.