Information till aktieägare

OFFENTLIGGÖRANDE/FLAGGNING FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE

Större aktieägare måste offentliggöra innehavsförändringar när de passerar vissa gränsvärden/flaggningsgräns:

 • Direkt eller indirekt ägande av antalet aktier, roster eller finansiella instrument, var för sig eller i kombination uppgående till 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, eller 90% eller 1/3 eller 2/3).
 • Anmälan om att ett sådant gränsvärde passerats ska skickas samtidigt till Nordic Waterproofing Holding A/S, investors@nordicwaterproofing.com, och den danska finansinspektionen (Dk. Finanstilsynet) (krav).
 • Anmälan ska skickas snarast möjligt, dvs samma dag som transaktionen genomförs, före midnatt efter (i) transaktionen genomförts via en handelsplats eller (ii) en transaktion utanför en handelsplats och i enlighet med ett avtal.
 • Även i det fall ett gränsvärde passeras passivt, exempelvis till följd av en nyemission, ska anmälan skickas till ovannämnda mottagare snarast möjligt, dvs samma dag som bolagshändelsen verkställs – före midnatt efter (i) att den större aktieägaren blivit, eller anses vara, medveten om händelsen eller (ii) att den större aktieägaren blivit informerad om händelsen. En aktieägare anses vara informerad om att ett gränsvärde passerats senast vid det tillfälle Nordic Waterproofing Holding A/S vid månadens slut publicerar eventuella förändringar i aktiekapitalet.

OFFENTLIGGÖRANDE/FLAGGNING AV DET YTTERSTA MODERBOLAGET:

 • Det yttersta moderbolaget kan offentliggöra (indirekta) innehavsförändringar för enheter under dess kontroll. Om så sker måste kedjan en beskrivning av ägande av röster eller kapital inkluderas samt innefatta separata specifikationer av ägandet i respektive enhet (i det fall de passerat ett gränsvärde/flaggningsgräns).
 • Om anmälan innehåller en anmälan för enheter under det yttersta moderbolagets kontroll, ska denna innehålla separat redogörelse för respektive enhets ägar- eller kapitalandel om denna överstiger 5%.

INNEHÅLLET I ANMÄLAN FRÅN EN STÖRRE AKTIEÄGARE

En större aktieägares anmälan om innehavsförändring ska vanligen innehålla följande information:

 1. En uppdatering till följd av förändring i röstantal, kapitalandel och finansiella instrument, inklusive en detaljerad beskrivning av aktieägarens andel av aktier, röstantal eller finansiella instrument (direkt eller indirekt ägande)
 2. Datum då gränsvärdet passerades
 3. Information om aktiens nominella värde, inklusive rösträtt
 4. Aktieägarens identitet (Juridisk person: namn, adress, säte samt organisationsnummer), och om aktieägaren har rösträtt, identiteten på den juridiska eller fysiska person som har rätt att företräda och utnyttja rösträtten
 5. Koncerner ska uppge hur rösterna ägs/kontrolleras i hela kedjan.

REGISTRERINGSBEVIS

För registrering i det danska aktieägarregistret ska en juridisk person som inte är registrerad i Danmark och därmed har ett danskt organisationsnummer, eller en fysisk person som inte har danskt personnummer, måste skicka ett registreringsbevis som är daterat maximalt tre månader efter transaktionen samt en kopia på personens pass. Dessa dokument skickas till Nordic Waterproofing Holding A/S.

INFORMATION NOT LEGAL ADVICE

This website has been prepared for general information purposes only and contains only a brief summary of the applicable Danish rules. The information on this website is not legal advice. Legal advice is dependent upon the specific circumstances of each situation, including for certain categories of shareholders, namely asset management or investment companies, or in case of holding of financial instruments, where the application of the above mentioned rules is particularly complicated. Also, the law may vary from country-to-country and/or person-to-person, so that some information in this website may not be correct for your situation. Finally, the information contained on this website is not guaranteed to be up to date. Therefore, the information contained in this website cannot replace the advice of legal counsel licensed in your jurisdiction, nor can reliance be placed hereon.