Energianvändning

Effektiv energianvändning

En betydande del av koncernens energiförbrukning, liksom dess klimatpåverkan, hänger samman med användning av natur- eller biogas samt inköpt el och fjärrvärme (indirekt energi och direkt energi). Rapportering sker från produktionsenheter och kontor på samtliga affärsenheter förutom Installation Services som främst omfattar takläggningstjänster. Energi som förbrukas av tjänstebilar, truckar och leverantörer är inte medräknade.

Energiförbrukningen 2020 ökade med 2,3 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för samma period ökade med 6 procent, vilket är en av orsakerna till den ökade energiförbrukningen. Beräkningen av koncernens koldioxidutsläpp (CO2) i scope 1och 2 (direkta utsläpp från kontrollerade källor samt utsläpp från generering av el och fjärrvärme) är baserad på varje enhets totala genomsnittliga energimix. Koncernens kombinerade koldioxidutsläpp uppgick till 4 564 ton (6 237), en minskning med 26,7 procent, jämfört med försäljningen som ökade med 6 procent.

Grön el och biogas

Eftersom varje lands energimix skiljer sig åttas nationella initiativ för att introducera mer förnybara typer av energi. Sverige t.ex. tecknade 2019 ett avtal om köp av grön el (förnybara energikällor) och en övergång från naturgas till biogas i produktionen av bitumenbaserade produkter gjordes i slutet av 2019. Därmed sänktes CO2 utsläppen med nära 1 100 ton CO2e jämfört med 2019. Danmark har tagit samma initiativ med grön el och går över till biogas i produktionen från år 2021, vilket kommer innebära en minskning med ca 750 ton CO2e jämfört med förbrukningen 2020.