Energianvändning

Effektiv energianvändning

En betydande del av koncernens energiförbrukning, liksom dess klimatpåverkan, hänger samman med användning av natur- eller biogas samt inköpt el och fjärrvärme (indirekt och direkt energi). Rapportering sker från produktionsenheter och kontor på samtliga affärsenheter.

Energiförbrukningen 2021 ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för samma period ökade med 11 procent. Datainsamlingsprocessen för energiförbrukning, CO2-utsläpp och avfall har från och med 2021 blivit betydligt mer systematisk för alla verksamheter. Beräkningen av koncernens koldioxidutsläpp (CO2) i scope 1 och 2 (direkta utsläpp från kontrollerade källor samt utsläpp från generering av el och fjärrvärme) är baserad på varje enhets totala genomsnittliga energimix.

Grön el och biogas

Eftersom varje lands energimix skiljer sig åt tas nationella initiativ för att introducera mer förnybara typer av energi. Sverige t.ex. tecknade 2019 ett avtal om köp av grön el (förnybara energikällor) och en övergång från naturgas till biogas i produktionen av bitumenbaserade produkter gjordes i slutet av 2019. Därmed sänktes CO2 utsläppen med nära 1 100 ton CO2e 2020 jämfört med 2019. Danmark tog samma initiativ med grön el och övergång till biogas i produktionen år 2020, vilket innebar en minskning med ca 750 ton CO2e jämfört med förbrukningen 2020. Finland kommer att övergå till grön el och biogas på sin största produktionsanläggning 2022 vilket medför en sänkning av CO2 på cirka 1 000 ton.